• Search

CBCS Legislation

Hier treft u een verzameling van de regelgeving die betrekking heeft op het werkterrein van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS of de Bank).

De CBCS is een zelfstandig bestuursorgaan dat, op basis van een onderlinge regeling tussen landen van het Koninkrijk, het Centrale Bank-Statuut, haar werkzaamheden verricht in de jurisdicties van de landen Curaçao en Sint Maarten. Goed beschouwd betekent het dat de CBCS haar werkzaamheden doet op basis van een dubbele set regels. Immers, de landen Curaçao en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het Koninkrijk met eigen wetten en regels.

Gelukkig hebben de wetgevers van Curaçao en Sint Maarten in artikel 3, tweede lid van het Centrale Bank-Statuut vastgesteld dat “De Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor zover in relatie tot de doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig en verenigbaar zijn [..], alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten”.

Deze verzameling bevat alle regels die van toepassing zijn op de Bank. Uit het woord ‘regels’ valt af te leiden dat het niet alleen gaat om wetten (landsverordeningen) maar ook om alle daarop berustende uitvoeringsregels. Dit kunnen zijn landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, maar ook zogenaamde beleidsregels. Kortom, een breed scala aan regels waar de onder toezicht vallende instellingen, maar ook de Bank, zich aan dienen te houden. Ook moet worden opgemerkt dat uit doelmatigheids- en efficiëntieoverwegingen slechts die delen van wetteksten zijn overgenomen die daadwerkelijk van toepassing zijn op de werkzaamheden van de Bank. Als voorbeeld kan verwezen worden naar het toezicht dat de Bank uitoefent op het fonds BVZ. Slechts de artikelen die handelen over toezicht door de Bank zijn in deze verzameling opgenomen en niet de hele landsverordening.

Deze verzameling is met de nodige zorg tot stand gebracht. Echter, duidelijk moet zijn dat op het moment van publicatie de inhoud al verouderd kan zijn. Daar valt niets aan te doen. Regelgeving is een dynamisch proces en deze wordt steeds gewijzigd en geactualiseerd door nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De bedoeling is dan ook om deze verzameling regelmatig te actualiseren. Het voorgaande is derhalve ook een waarschuwing; hetgeen in dit overzicht staat kan inmiddels al weer gewijzigd zijn. Verificatie van informatie is daarom altijd gewenst.

Desalniettemin zijn wij van mening dat met deze verzameling van de regelgeving aan een grote behoefte wordt voldaan. Immers, Bankmedewerkers moeten steeds weer terugvallen op de rule of law. Met deze verzameling is de toegankelijkheid tot de relevante en van toepassing zijnde regels sterk toegenomen. En dat draagt weer bij aan het leveren van een beter product door de Bank.

Last updated: 23.04.2024 09:04