• Search

Veel gestelde vragen

Het Hoofdlijnenakkoord Resolutie Ennia (hierna: “Hoofdlijnenakkoord”) is een overeenkomst tussen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de regeringen van de landen Curaçao en Sint Maarten (hierna: “de Landen”) om de financiële problemen van ENNIA van een oplossing te voorzien in het belang van de polishouders en het algemeen belang van de Landen. Deze oplossing is conform de regels van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.

Op basis van het Hoofdlijnenakkoord zal een deel van de verzekeringsportefeuille van Ennia Caribe Leven (ECL (oud)) worden ondergebracht in een nieuwe, solvabele verzekeringsentiteit (ECL (nieuw)) en (ii) het andere deel van de portefeuille worden geadministreerd door ECL (oud). Zie verder vraag 8 over de splitsing van polissen.

Om de oplossing (hierna ook “Resolutie” genoemd) te financieren, zullen de CBCS en de Landen jaarlijks een financiële bijdrage leveren ten behoeve van ENNIA zodat de tekorten van ECL (oud) jaarlijks kunnen worden aangevuld.

 

Het Hoofdlijnenakkoord beoogt een gedeeltelijke doorstart van ENNIA. Dat betekent dat een deel van de bestaande verzekeringsportefeuille van ENNIA (oud) zal worden voortgezet in een nieuw op te richten entiteit, ECL (nieuw). Deze entiteit zal voorafgaand aan het verkrijgen van deze portefeuille de benodigde vergunning aanvragen bij de CBCS. ECL (nieuw) zal deel gaan uitmaken van een nieuwe ENNIA groep. Deze nieuwe groep zal beschikken over een duurzame eigendomsstructuur en financieringsopzet. De groep zal in de toekomst ook nieuwe verzekeringsactiviteiten gaan verrichten.

Het andere deel van de bestaande verzekeringsportefeuille zal achterblijven in ENNIA (oud). De CBCS en de Landen hebben in het Hoofdlijnenakkoord afspraken met elkaar gemaakt over het op doorlopende basis aanvullen van de tekorten bij ENNIA (oud).

De implementatie van het Hoofdlijnenakkoord is afhankelijk van de goedkeuring van verschillende externe partijen, zoals het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao (vanwege de noodregeling waaronder ENNIA (oud) is geplaatst) en de parlementen van Curaçao en Sint Maarten voor wat betreft de financiële bijdragen die voor een lange periode door de Landen moeten worden ingezet voor de Resolutie van ENNIA.

Nadat eerst de regeringen van de Landen en het bestuur van de CBCS hun goedkeuring hebben verleend aan het Hoofdlijnenakkoord, hebben de Staten van Curaçao op 29 februari 2024 hun steun uitgesproken voor de implementatie van het Hoofdlijnenakkoord. De behandeling van het Hoofdlijnenakkoord door de Staten van Sint Maarten is op 27 september 2023 aangevangen. Verdere behandeling in de Staten van Sint Maarten volgt spoedig. Hierna volgt ondertekening van de benodigde officiële documenten, zodat het Hoofdlijnenakkoord zo snel mogelijk zal worden geïmplementeerd.

De Landen hebben een jaarlijkse bijdrage toegezegd en zullen daar rekening mee houden bij het opstellen van hun jaarlijkse begroting.

Na de implementatie van het Hoofdlijnenakkoord zullen de regeringen van de Landen gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken – ook bij een wijziging in de politieke verhoudingen in het parlement of de regering – gehouden zijn om deze na te komen. Daarbij geldt dat de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord slechts met instemming van alle betrokken partijen (Curaçao, Sint Maarten en de CBCS) kunnen worden gewijzigd.

U hoeft als polishouder nu niets te doen. Te zijner tijd krijgt u van ENNIA bericht over uw polis(sen). Houdt u voor de zekerheid wel uw post of andere communicatiekanalen met ENNIA in de gaten.

Dit hangt af van uw polisvoorwaarden. Neem hierover contact op met uw verzekeringsadviseur of tussenpersoon.

De "splitsing van polissen" heeft betrekking op het feit dat op basis van het Hoofdlijnenakkoord voor polishouders van ECL een deel van de bestaande verzekeringsportefeuille zal worden geadministreerd door ECL (oud), terwijl het andere deel zal worden voortgezet in een nieuwe entiteit (ECL (nieuw)). Door deze oplossing hoeft geen korting plaats te vinden op de rechten van polishouders. Hierna volgt een uitleg over welke delen van de bestaande portefeuille zullen overgaan naar ECL (nieuw) en welke achterblijven in ECL (oud).

  • Als u een verzekering heeft die u na 4 juli 2018 heeft afgesloten, zal deze worden overgedragen aan en worden voortgezet bij ECL (nieuw).
  • Als u een verzekering heeft die sinds 4 juli 2018 in de opbouwfase is (waarvoor u sinds 4 juli 2018 premie heeft betaald), zal het deel van uw verzekering waarvoor u sinds die datum premie heeft betaald (inclusief de daarover opgebouwde rente) worden overgedragen aan en worden voortgezet bij ECL (nieuw).
  • Als u een verzekering heeft die sinds 4 juli 2018 in de uitkeringsfase is (waarvoor u slechts voor 4 juli 2018 premie heeft betaald), zal uw verzekering (inclusief de daarover opgebouwde rente) volledig achterblijven bij ECL (oud).
  • Als u een verzekering heeft die sinds 4 juli 2018 in de opbouwfase en uitkeringsfase is geweest (o.a. als u na 4 juli 2018 met pensioen bent gegaan), zal het deel van uw verzekering waarvoor u sinds die datum premie heeft betaald (inclusief de daarover opgebouwde rente) worden overgedragen aan en worden voortgezet bij ECL (nieuw). Het resterende gedeelte zal achterblijven bij ECL (oud).

Het Hoofdlijnenakkoord heeft geen gevolgen voor de procedures tegen Parman International, de aandeelhouder van ENNIA, of dhr. Ansary en anderen. ENNIA en de CBCS zijn en blijven gecommitteerd om een schadevergoeding van Parman International (en Ansary en anderen) te innen.

Nee, in het Hoofdlijnenakkoord wordt in principe ervan uitgegaan dat er geen korting zal plaatsvinden op de pensioenrechten van de klanten van ECL.

De Landen worden geen mede-eigenaar van ENNIA in de Resolutie.

 

De bijdragen van de CBCS, Curaçao en Sint Maarten zijn vastgesteld aan de hand van het door actuarissen verwachte tekort bij ECL (oud), de wettelijke mogelijkheden voor de CBCS om een bijdrage te leveren en de verhouding tussen de pensioenverplichtingen aan de polishouders van ENNIA die in Curaçao en Sint Maarten zijn gevestigd.

Op dit moment vallen onder meer ECL (oud), Ennia Caribe Schade (ECS) en Ennia Caribe Zorg (ECZ) onder de noodregeling. De CBCS zal als gevolg van de implementatie van het Hoofdlijnenakkoord het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao verzoeken om ECS en ECZ uit de noodregeling te halen, zodat deze als solvabele entiteiten verder kunnen gaan als verzekeraar. De aandelen van deze twee entiteiten worden overgenomen door een nieuwe moedermaatschappij. ECL (oud) blijft onder de noodregeling vallen en zal alleen dienen om de bestaande pensioenverplichtingen na te komen.

Hebt u nog vragen over de herstructurering van ENNIA of de gevolgen voor uw verzekering? Neem dan contact op met ENNIA telefonisch bereikbaar via het nummer +5999 4343800 of stuur een emailbericht naar questions@ennia.com.

Last updated: 23.04.2024 09:04